• header

Nieuws

 • Meivakantie

  In verband met de meivakantie is de praktijk gesloten van vrijdag 7 mei t/m v...

  Lees meer
 • Vacature Mondhygiënist

  WORD JIJ MIJN NIEUWE COLLEGA?

  Lees meer
 • Mondzorg in de basisverzekering

  Bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben geen geld voor de tandarts...

  Lees meer
Meer nieuws

Privacyverklaring voor “Mondhygiënepraktijk Grietje Storm”

1. Algemene overwegingen

“Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid wil ik u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

“Mondhygiënepraktijk Grietje Storm”  handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

-       persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
-       alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-       passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring.
-       geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv: factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
-       op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

“Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Grietje Storm belast met privacybeleid is voor patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon:                                  Grietje Storm
Naam contactpersoon praktijk:        Mondhygiënepraktijk Grietje Storm
Praktijkadres:                                       Torenstraat 25
Postcode:                                              9203BD
Plaats:                                                   Drachten
Emailadres:                                          info@mhpgs.nl
Telefoonnummer:                              0512-740010

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

“Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-       Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen.
-       Het versturen van nieuwsbrieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten.
-       In geval de praktijk deelneemt aan onderzoeken binnen het project Peilstations, worden gegevens verstrekt aan de beroepsvereniging NVM-mondhygienisten.
-       Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken:

Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
NAW gegevens Medische gegevens medicatiegebruik
Telefoonnummer Medische gegevens gezondheid
E-mailadres BSN nummer
Geslacht  
Burgerlijke staat  
Verzekeringsgegevens  
   
   


In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten.

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt “Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Mondhygiënepraktijk Grietje Storm heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

-        softwareleverancier patiëntenadministratie
-        Office softwareleverancier
-        Factoringmaatschappij

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

“Mondhygiënepraktijk Grietje Storm”  verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Omdat zowel de tandarts als de mondhygiënist bezig zijn met uw mond, is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er tussen beiden overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportagebrief aan de tandarts na afloop van de behandeling. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt “Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

4. Bewaartermijn

“Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. “Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patient, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

“Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

-        “Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
-        De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
-        De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
-        De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
-        Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
-        Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
-        Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.
-        Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
-        Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
-        Medewerkers van “Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
-        Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.
-        Mondhygiënepraktijk Grietje Storm werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken.
-        Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
-        Medewerkers van “Mondhygiënepraktijk Grietje Storm” hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veelgestelde vragen privacy en “patiëntenrechten”.

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Ik doe er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Grietje Storm. Grietje Storm probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Nieuws

 • Meivakantie

  In verband met de meivakantie is de praktijk gesloten van vrijdag 7 mei t/m v...

  Lees meer
 • Vacature Mondhygiënist

  WORD JIJ MIJN NIEUWE COLLEGA?

  Lees meer
 • Mondzorg in de basisverzekering

  Bijna anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben geen geld voor de tandarts...

  Lees meer
Meer nieuws
 • De mondhygiënist

  De mondhygiënist

  Een gezond, schoon en stralend gebit en gezond tandvlees. Dat wil toch iedereen?

  Lees meer
 • Kinderen

  Kinderen

  Gewoon gaaf is een nieuwe aanpak tegen tandbederf en mondzorg voor kinderen van 0-18 jaar.

  Lees meer
 • Direct inschrijven

  Direct inschrijven

  Bent u op zoek naar een mondhygiëniste? Schrijf u dan in als nieuwe patiënt.

  Lees meer
 • Beugel

  Beugel

  Ongeveer vanaf groep zeven (basisschool) hebben veel kinderen een beugel. Met een beugel is mondverzorging extra belangrijk.

  Lees meer
 • C. de Jonge

  "Kort geleden mijn eerste behandeling gehad. Wat een verademing. Tandsteen wordt met de hand verwijderd, komt geen......"

  C. de Jonge
 • G. Kootstra

  "Grietje heeft mij ondanks een beetje angst zeer goed geholpen en elke keer goed uitgelegd........."

  G. Kootstra
 • A. Bruining

  "Na een aantal slechte ervaringen met mondhygiënistes ben ik een aantal jaren geleden terecht gekomen bij Grietje........."

  A. Bruining
 • S. Kalafatis

  "Wijzelf en onze kinderen zijn razend enthousiast, de adviezen nemen de........"

  S. Kalafatis
 • I. Pelsma

  "Ik ben erg blij met mijn mondhygiënist. Ze is erg lief en stelt je ontzettend gerust. Wat het belangrijkste....."

  I. Pelsma
 • H. Klooster

  "Grietje behandeld mij al meer dan 10 jaar en ik heb geen....."

  H. Klooster
 • M. Wijnstra

  "Super leuke ervaring bij Grietje. Vandaag voor beide kinderen bij haar geweest om Gewoon Gaaf te volgen. Duidelijke ......"

  M. Wijnstra
 • J.Bijstra

  "Onze kinderen doen mee aan Gewoon Gaaf. De kinderen zijn ontzettend goed geholpen door Grietje en........."

  J.Bijstra
 • Anoniem (Zorgkaart Nederland)

  "Terzake kundig. Verdiept zich in de kwaal van de cliënt en behandelt professioneel. Pleegt zo nodig......."

  Anoniem (Zorgkaart Nederland)
 • J. de Boer

  "Ik kom al jaren bij mondhygiënist Grietje Storm. Eerst in de praktijk van een tandarts in Bakkeveen en nu in haar.........."

  J. de Boer
 • Anoniem (Zorgkaart Nederland)

  "Ik heb Grietje leren kennen toen zij nog in de praktijk van mijn tandarts werkte. Toen zij besloot......."

  Anoniem (Zorgkaart Nederland)
 • R. v/d Tuin

  "Echt een leuke mondhygiëniste, zij heeft echt tijd voor je....."

  R. v/d Tuin
 • P. Goudriaan

  "Geen betere mondhygiëniste te vinden in de omgeving. Altijd vriendelijk..."

  P. Goudriaan